pc6ÏÂÔØÕ¾£º°²È«¡¢¸ßËÙ¡¢·ÅÐĵÄרҵÏÂÔØÕ¾£¡ ×îÐÂÈí¼þ|Èí¼þ·ÖÀà|Èí¼þרÌâ|VRƵµÀ|QQÏÂÔØ|Èí¼þ·¢²¼
Äúµ±Ç°ËùÔÚλÖãºÊ×Ò³ ¡ú ϵͳÈí¼þ ¡ú Ó²Å̹¤¾ß ¡ú DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß) v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß)v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

diskgeniusÂÌÉ«°æÏÂÔØ °æ±¾DiskGeniusרҵ°æ V4.9.1.334רҵ°æ(32&64)DiskGenius(´ÅÅ̹ÜÀí´ÅÅÌÐÞ¸´) V4.6.0.1 DOS°æ
 1. Èí¼þ´óС£º20.3M
 2. Èí¼þÓïÑÔ£º¼òÌå
 3. Èí¼þÀàÐÍ£º¹ú²úÈí¼þ
 4. Èí¼þÊÚȨ£º¹²ÏíÈí¼þ
 5. ¸üÐÂʱ¼ä£º2017/5/15
 6. Èí¼þÀà±ð£ºÓ²Å̹¤¾ß
 7. Èí¼þ¹ÙÍø£º
 8. Ó¦ÓÃƽ̨£ºWinXP, Win7, WinAll
Èí¼þÆÀ·Ö
ÍøÓÑÆÀ·Ö£º9
Èí¼þ½éÉÜÈËÆøÈí¼þ¾«Æ·ÍƼöÏà¹ØÎÄÕÂÍøÓÑÆÀÂÛÏÂÔصØַΪÄúÍƼö£ºÓ²Å̹¤¾ßÓ²ÅÌÐÞ¸´Ó²ÅÌ»µµÀÐÞ¸´·ÖÅ̹¤¾ßÓ²ÅÌ·ÖÇøÎļþ»Ö¸´Êý¾Ý»Ö¸´
DiskGeniusÊÇÒ»¿î´ÅÅÌ·ÖÇø¼°Êý¾Ý»Ö¸´Èí¼þ¡£Ö§³Ö¶ÔGPT´ÅÅÌ(ʹÓÃGUID·ÖÇø±í)µÄ·ÖÇø²Ù×÷¡£³ý¾ß±¸»ù±¾µÄ·ÖÇø½¨Á¢¡¢É¾³ý¡¢¸ñʽ»¯µÈ´ÅÅ̹ÜÀí¹¦ÄÜÍ⣬»¹ÌṩÁËÇ¿´óµÄÒѶªÊ§·ÖÇøËÑË÷¹¦ÄÜ¡¢Îóɾ³ýÎļþ»Ö¸´¡¢Îó¸ñʽ»¯¼°·ÖÇø±»ÆÆ»µºóµÄÎļþ»Ö¸´¹¦ÄÜ¡¢·ÖÇø¾µÏñ±¸·ÝÓ뻹ԭ¹¦ÄÜ¡¢·ÖÇø¸´ÖÆ¡¢Ó²Å̸´Öƹ¦ÄÜ¡¢¿ìËÙ·ÖÇø¹¦ÄÜ¡¢ÕûÊý·ÖÇø¹¦ÄÜ¡¢·ÖÇø±í´íÎó¼ì²éÓëÐÞ¸´¹¦ÄÜ¡¢»µµÀ¼ì²âÓëÐÞ¸´¹¦ÄÜ¡£Ìṩ»ùÓÚ´ÅÅÌÉÈÇøµÄÎļþ¶Áд¹¦ÄÜ¡£Ö§³ÖVMware¡¢ Virtual PC¡¢ VirtualBoxÐéÄâÓ²Å̸ñʽ¡£Ö§³ÖIDE¡¢SCSI¡¢SATAµÈ¸÷ÖÖÀàÐ͵ÄÓ²ÅÌ¡£Ö§³ÖUÅÌ¡¢USBÓ²ÅÌ¡¢´æ´¢¿¨(ÉÁ´æ¿¨)¡£Ö§³ÖFAT12/FAT16/FAT32/NTFS/EXT3Îļþϵͳ¡£¸üÐÂÈÕÖ¾1¡¢Ö§³ÖEXT2/3/4ÎļþϵͳµÄ¸ñʽ»¯²Ù×÷¡£
2¡¢Ö§³ÖÏÔʾ64λµÄNTFS¾íID¡£
3¡¢Ôö¼ÓÐ޸ľíÐòÁкŵŦÄÜ¡£
4¡¢ÔöÇ¿¶ÔÎı¾ÎļþµÄÔ¤ÀÀ£¬×Ô¶¯ÅжÏ×Ö·û±àÂë¡£
5¡¢ÉÈÇø±à¼­¹¦ÄÜÔöÇ¿¶ÔEXT4ÎļþϵͳµÄÖ§³Ö¡£
6¡¢»Ö¸´Îļþʱ£¬ÔöÇ¿³ÌÐòÔËÐеÄÎȶ¨ÐÔ¡£
7¡¢»Ö¸´Îļþ¹¦ÄÜ£¬ÍêÉƶÔmp4¸ñʽµÄÖ§³Ö¡£
8¡¢¾ÀÕýFDD´ÅÅÌ·ÖÇøÈÝÁ¿³¬³ö·¶Î§Ê±ÏÔʾÉϵĴíÎó¡£
9¡¢¾ÀÕýµã»÷¡°ä¯ÀÀÎļþ¡±Ñ¡Ïºó²»ÄÜÑ¡ÔñÎļþÁбíÖÐÎļþµÄBUG¡£
ÈËÆøÈí¼þ
 1. MeinPlatz(ɨÃ趪ʧӲÅÌ¿Õ¼ä)788KB / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ] / 8.0v4.91ÂÌÉ«ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 2. Äڴ濨0´ÅµÀËð»µÐÞ¸´¹¤¾ß(grubinst srui sd)55KB / ¼òÌå / 10.0v1.0ÏÂÔØ
 3. Ó²ÅÌÐÅÏ¢¼ì²â¹¤¾ß(CrystalDiskInfo)4.4M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ] / 7.8v7.0.3ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 4. °Á÷·ÖÇøÖúÊÖ3.8M / ¼òÌå / 8.0v6.2.0Ãâ·Ñ°æÏÂÔØ
 5. Auslogics Disk Defrag8.0M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ] / 8.1(´ÅÅÌÕûÀí¹¤¾ß)v5.4.0ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 6. Ó²Å̼ì²â¹¤¾ß(Hard Disk Sentinel)17.1M / ¼òÌå / 8.0V4.60.7377ºº»¯ÂÌÉ«°æÏÂÔØ
 7. Disk SpeedUp2.2M / ¼òÌå / 7.2(Ãâ·Ñ´ÅÅÌËéƬÕûÀíÈí¼þ) v5.0.1.53ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 8. urescueplus9.2M / ¼òÌå / 7.5v1.2.12.1ÏÂÔØ
 9. ´ÅÅÌËéƬÕûÀíÈí¼þ(Anvi Ultimate Defrag)16.7M / ¼òÌå / 7.51.1.0.1305ÂÌÉ«ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 10. ̨µçuÅÌ°²¹úau6983оƬÁ¿²ú¹¤¾ß8.7M / ¼òÌå / 8.1ÏÂÔØ
 11. ¼¼¼Î3tbÓ²Å̹¤¾ß(3tb+unlock)6.6M / ¼òÌå / 8.5B110303.1¹Ù·½ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 12. ´ÅÅÌ´íÎóɨÃèÐÞ¸´¹¤¾ß(Chkdisk)135KB / ¼òÌå / 8.0v2.5ÂÌÉ«°æÏÂÔØ
ÆäËû°æ±¾ÏÂÔØ
 1. ²é¿´ÏêÇéDiskGeniusרҵ°æ V4.9.1.334רҵ°æ(32&64)43.5M
 2. ²é¿´ÏêÇéDiskGenius(´ÅÅ̹ÜÀí´ÅÅÌÐÞ¸´) V4.6.0.1 DOS°æ1.4M
¾«Æ·ÍƼöÓ²ÅÌ»µµÀÐÞ¸´¹¤¾ßÓ²Å̼ì²â¹¤¾ß
¸ü¶à (18¸ö) >>Ó²ÅÌ»µµÀÐÞ¸´¹¤¾ßÓ²ÅÌʹÓþÃÁ˾ͿÉÄܳöÏÖ¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄÎÊÌ⣬¶øÓ²ÅÌ»µµÀ±ãÊÇÕâÆäÖÐ×î³£¼ûµÄÎÊÌâ¡£Ó²Å̳öÏÖ»µµÀ³ýÁËÓ²Å̱¾ÉíÖÊÁ¿ÒÔ¼°ÀÏ»¯µÄÔ­ÒòÍ⣬Ö÷ÒªÊÇƽʱÔÚʹÓÃÉϲ»ÄÜÉÆ´ýÓ²Å̱ÈÈçÄÚ´æÌ«ÉÙÒÔÖÂÓ¦ÓÃÈí¼þ¶ÔÓ²ÅÌƵ·±·ÃÎÊ£¬¶ÔÓ²Å̹ý·ÖƵ
 1. »µµÀרÐÞMHDD119KB / ¼òÌå / 7.94.6 Ó²ÅÌ°æÏÂÔØ
 2. HDD Regenerator Shell5.4M / ¼òÌå / 7.8V1.71(ÕæÕýÐÞ¸´ºÍÆÁ±ÎÓ²ÅÌ»µµÀ)ÂÌÉ«ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 3. Ó²Å̼ì²â¹¤¾ß(HD Tune Pro)475KB / ¼òÌå / 7.6v5.60 ºº»¯°æÏÂÔØ
 4. Ó²ÅÌ»µµÀ¼ì²â¹¤¾ßVictoria786KB / ¼òÌå / 7.94.46ºº»¯°æÏÂÔØ
 5. Ó²ÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß(pc3000)80.8M / ¼òÌå / 10.0v14ÍêÃÀÃâ·Ñiso°æÏÂÔØ
 6. Ó²Å̼ì²â¼°ÐÞ¸´¹¤¾ßºÏ¼¯26.2M / ¼òÌå / 7.8v1.40ÂÌÉ«°æÏÂÔØ
 7. Ó²ÅÌ»µµÀ¼ì²â¹¤¾ß(HDDScan)3.4M / ¼òÌå / 7.6v3.3ÖÐÎÄÂÌÉ«°æÏÂÔØ
 8. Ó²ÅÌCHKDSKÐÞ¸´¹¤¾ß243KB / ¼òÌå / 7.9v4.0ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
¸ü¶à (38¸ö) >>Ó²Å̼ì²â¹¤¾ßÔÚµçÄÔÓ²¼þÖÐÆÕͨµÄÓ²ÅÌËãÊDZȽϴàÈõµÄÓ²¼þÖ®Ò»£¬µ«ÊÇÒòΪ´æ´¢×ŵçÄÔËùÓÐÖØÒªÊý¾ÝËùÒÔÓÖÊÇ×îÖØÒªµÄÓ²¼þÖ®Ò»£¬Òò´ËÎÒÃÇÐèÒª¶¨ÆÚ¶ÔÓ²Å̽øÐмì²â£¬ÒÔÃⶪʧÊý¾Ý£¬ÄÇôÕâô¶àµÄÓ²Å̼ì²â¹¤¾ßÄĸö×îºÃÓóýÁ˹úÄÚÍâ·Ç³£Á÷ÐÐ
 1. ³´óʦ46.6M / ¼òÌå / 7.9v5.15.16.1225¹Ù·½×îаæÏÂÔØ
 2. aida64 extreme edition(AIDA64)50M / ¼òÌå / 7.9v5.80.4021ÖÐÎĹٷ½°æÏÂÔØ
 3. Ó²Å̼ì²â¹¤¾ß(HD Tune Pro)475KB / ¼òÌå / 7.6v5.60 ºº»¯°æÏÂÔØ
 4. Çý¶¯¾«Áé26.4M / ¼òÌå / 7.9v9.5.511.1320¹Ù·½°æÏÂÔØ
 5. HDDlife pro|Ó²Å̼ì²â8.8M / ¼òÌå / 8.1V4.0.192ºº»¯°æÏÂÔØ
 6. Ó²ÅÌ»µµÀ¼ì²â¹¤¾ß(HDDScan)3.4M / ¼òÌå / 7.6v3.3ÖÐÎÄÂÌÉ«°æÏÂÔØ
 7. Ó²ÅÌÐÅÏ¢¼ì²â¹¤¾ß(CrystalDiskInfo)4.4M / ¶à¹úÓïÑÔ[ÖÐÎÄ] / 7.8v7.0.3ÖÐÎÄ°æÏÂÔØ
 8. Ó²Å̼ì²â¹¤¾ß(Hard Disk Sentinel)17.1M / ¼òÌå / 8.0V4.60.7377ºº»¯ÂÌÉ«°æÏÂÔØ
Ïà¹ØÎÄÕÂ
 1. MacÔõôÐÞ¸´´ÅÅÌȨÏÞ?Mac´ÅÅÌÐÞ¸´½Ì³Ì
 2. ϵͳ×Ô´øchkdsk´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ßÈçºÎʹÓÃ?
 3. Ú¹ÊÍchkdsk´ÅÅÌÐÞ¸´ÃüÁî
 4. MacÄúµÄ´ÅÅÌδÄÜ·ÖÇø Mac´ÅÅÌ·ÖÇø³ö´í½â¾ö°ì·¨
 5. Mac·ÖÇø¼ÓÃÜÔõôÓÃ?Mac´ÅÅÌ·ÖÇø¼ÓÃÜÉèÖý̳Ì
 6. Win7µ÷Õû´ÅÅÌ·ÖÇø´óС½Ì³Ì
 7. Windows Server 2008ϵͳ×Ô´øµÄ´ÅÅÌ·ÖÇø½øÐÐÎÞ
 8. Ó²ÅÌ»®·ÖÖ÷·ÖÇø¡¢À©Õ¹·ÖÇø¡¢Âß¼­·ÖÇø¡¢»î¶¯·Ö
 9. win7Ôõô´ÅÅÌ·ÖÇø
 10. ÈçºÎÈÿÕÏÐÓ²ÅÌ¿Õ¼äÌí¼Óµ½ÈÎÒâ·ÖÇø
ÏÂÔصØÖ·Android°æiPhone°æMac°æiPad°æС³ÌÐò
 1. DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß) v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

  ±¾µØ¸ßËÙÏÂÔØ

  DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß) v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

  ±¾µØ¸ßËÙÏÂÔØ
 2. PC°æDiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß)²é¿´ÏêÇé

  DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß) v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

  DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß) v4.9.3.405¼òÌåÖÐÎÄ°æ(32/64λ)

²é¿´ËùÓÐÆÀÂÛ>>ÍøÓÑÆÀÂÛ
µÚ 26 Â¥ ºþÄÏÉÛÑôµçÐÅ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/1/10 23:41:30
如何将diskgenius装的pe啊? Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 25 Â¥ CZ88.NETÿ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2017/1/4 0:19:44
好是挺好但是不注册不让复制文件啊 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 24 Â¥ Ìì½òÌì½òÖ°Òµ´óѧ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/5/1 22:10:43
感谢伟大的网友,免费好用有效! Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 23 Â¥ ÖйúPC6.COM PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/4/2 21:59:37
我在用,不知能否全部恢复。 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 22 Â¥ ¸£½¨ÁªÍ¨3Gͳһ³ö¿Ú PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2015/3/28 2:13:50
非常给力 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 21 Â¥ ËÄ´¨Ìúͨ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2014/12/31 19:59:40
真不错 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 20 Â¥ ºÓÄÏ¿ª·âºÓÄϹ¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí¹ã²¥µçÊÓ´óѧ PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2014/12/2 16:11:21
非常感谢,这款太好用了,而且真是免费!不像其他软件还要购买注册码 Ö§³Ö( 1 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 19 Â¥ ÖйúPC6.COM PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2014/11/30 22:01:47
诚心的感谢这位软件作者 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 18 Â¥ ÉÂÎ÷½ÌÓýÍø PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2014/11/10 20:36:20
好用!移动硬盘的一个文件夹的数据在资源管理器中不能显示,用这个软件就可以显示,且能拷贝出来。 Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
µÚ 17 Â¥ ±±¾©¿ªÐÄÍø PC6ÍøÓÑ ·¢±íÓÚ: 2014/9/16 21:20:51
非常感谢!~好用! Ö§³Ö( 0 ) ¸ÇÂ¥(»Ø¸´)
·¢±íÆÀÂÛ (ÄúµÄÆÀÂÛÐèÒª¾­¹ýÉóºË²ÅÄÜÏÔʾ) ²é¿´ËùÓÐ26ÌõÆÀÂÛ>>
¸ü¶à>>²ÂÄãϲ»¶
 1. DiskGenius(´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß)v4.9.3.405
 2. SSD¹Ì̬ӲÅÌÓÅ»¯Èí¼þ(Intel SSD Tool
 3. IObit SmartDefragv5.5.1.1056ÖÐÎÄ°æ
 4. Ó²ÅÌÐÞ¸´¹¤¾ß(pc3000)v14ÍêÃÀÃâ·Ñiso
 5. Äڴ濨0´ÅµÀËð»µÐÞ¸´¹¤¾ß(grubinst s
 6. Defraggler(´ÅÅÌÕûÀí¹¤¾ß)v2.21.993ÖÐ
 7. ·ÖÇøÖúÊÖרҵ°æv6.2Ãâ·Ñ°æ
 8. °Á÷·ÖÇøÖúÊÖv6.2.0Ãâ·Ñ°æ
 9. Ó²Å̼ì²â¹¤¾ß(HD Tune Pro)v5.60 ºº»¯
 10. jjuÅÌÆô¶¯ÅÌÖÆ×÷¹¤¾ßv2.0.0
 11. TreeSize Professional(Ó²ÅÌ¿Õ¼ä¹ÜÀí
 12. HDD RegeneratorÖÐÎÄ°æ2014
 13. SpaceSniffer(´ÅÅÌ¿Õ¼ä·ÖÎö¹¤¾ß)V1.1
 14. O&O Defrag ProfessionalV16.0.151ºº
 15. pqmagic(Ó²ÅÌ·ÖÇøħÊõʦ)9.0ÖÐÎÄ°æ
 16. PartitionMagic(Ó²ÅÌ·ÖÇøħÊõʦ)V10.
 17. ²é¿´Òþ²Ø·ÖÇø(win7×Ô¶¯¼¤»îÐÞ¸Ä)
 18. UÅÌÖ®¼ÒÈ«Äܹ¤¾ß°üV1.7
 19. ½ðɽTÅÌÂÌÉ«°æ
 20. HDD Regenerator ShellV1.71(ÕæÕýÐÞ¸´
 21. UÅÌÎļþ·Ö¼ðר¼Ò1.5 Ãâ·Ñ°æ
 22. BIOSÁ·Ï°³ÌÐòÂÌÉ«°æ
 23. Ó²ÅÌ»µµÀ¼ì²â¹¤¾ßVictoria4.46ºº»¯°æ
 24. chkdsk´ÅÅÌÐÞ¸´¹¤¾ßV2.1
利发国际娱乐